Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TEİAŞ Teknisyen ve Mühendis Alacak
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TEİAŞ Teknisyen ve Mühendis Alacak

TEİAŞ Teknisyen ve Mühendis Alacak
TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü, hizmet alımı ile 72 teknisyen ve grup mühendisleri istihdam edecek.
31.07.2015 / 00:57

Enerjimagazin-Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) 8. Bölge Müdürlüğü, TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile, TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin yapılması için açık ihale usulü ile 3 yıllığına hizmet alımı yapılacak. İhale kapsamında 72 Teknisyen ve her bir grup için 1 grup Mühendisi istihdam edilecek.


TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile, TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


İhale, 03.08.2015 Pazartesi günü, Saat 10.00’da; TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak.


İhaleye, Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde:İhale kayıt numarası   :2015/94097


1 - İdarenin


a) Adresi    : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 06105 - Yenimahalle/ANKARA


b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00 - FAX: 0.312.397 24 14


c) Elektronik posta adresi     : 8bolgemd@teias.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): ww.8iletim.gov.tr


2 - İhale konusu hizmetin


a) Niteliği, türü ve miktarı: TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile,


TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hariç)


b) Yapılacağı yer : TMİ-16/8-1 Grubu:


                Kalecik Trafo Merkezi Kalecik/ANKARA,


                Hacılar Trafo Merkezi Hacılar/KIRIKKALE,


                Baştaş Trafo Merkezi Elmadağ/ANKARA,


                Hasköy Trafo Merkezi Keçiören/ANKARA


                TMİ-16/8-2 Grubu:


                İncek Trafo Merkezi Gölbaşı/ANKARA,


                Beylikköprü Trafo Merkezi Polatlı/ANKARA,


                Çiğdem GİS Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA,


                Eryaman GİS Trafo Merkezi Etimesgut/ANKARA


c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl


3 - İhalenin


a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ ANKARA


b) Tarihi ve saati : 03/08/2015 Pazartesi günü, Saat 10:00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


a) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,


b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,


c) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,


d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,


f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,


g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,


h) Bu Madde boş bırakılmıştır.


4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;


4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”


4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:


Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,


Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler


İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;


a)Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,


b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,


a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması


b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,


yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.


Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.


Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.


Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler


a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,


Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.


Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.


Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.


Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.


4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.


4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.


4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.


İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı
(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.


4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:


İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.


İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.


İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir.


4.5.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.


4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:


a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,


b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.


5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.


6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 160 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10 - Kısmi teklif verilmesi:


10.1 Bu hizmet alımı ihalesinde her bir grup için kısmi teklif verilebilir.


10.2. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak değerlendirilecektir.


Ayrıca ;


İstekliler her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere, birden fazla grup için teklif verebilecektir. (Verilen teklif o grupta yer alan trafo merkezlerinin tamamı içindir.)


Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecek, her kısım (grup) için ayrı ayrı birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır. Bu ihalede kısım (grup) sayısı 2 (iki) dir.


11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.


13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Bu haber toplam 6559 defa okundu


YAZARLAR