Torba Yasa'nın 3. Bölümü Onaylandı
Haber
27 Temmuz 2014 - Pazar 10:51 Bu haber 28 kez okundu
 
Torba Yasa'nın 3. Bölümü Onaylandı
DOĞAL GAZ Haberi
Torba Yasa'nın 3. Bölümü Onaylandı

Enerjimagazin-Torba Yasa Tasarısının 51-74 maddelerini içeren 3. Bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi..
Kabul edilen maddelere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ilmi komisyonlara, kurum dışından, sahalarında uzman olan öğretim mensupları ile doktor, diş tabibi ve eczacılar da katılabilecek. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce ülke dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı, minimum fiyatın 3 katı olacak. Sigortalılar yerine sonradan tahakkuk ettirilen fark prim tutarları, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veyahut yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması koşuluyla, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın tahsil edilecek. SGK tarafından ödenen gelir ve aylıkların, müesseseye iade müddeti 6 aydan 12 aya çıkarılacak. TCK’daki kalifiye dolandırıcılık fiillerinin işlenmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu zararına sebep olan hekimlerce sunulan sıhhat hizmetleri bedelleri, sıhhat hizmeti sunucularına faturalanmış olsa bile ödenmeyecek. Kurum zararına sebep olan kalifiye dolandırıcılık suçunun işlendiği mahkeme kararıyla sabit görünmesi koşuluyla, bu fiiller sıhhat hizmeti sunucusunun yöneticileri veya ortaklarınca işlenirse bunlarla veya henüz sonraki yöneticileri veyahut müşterek olduğu sıhhat hizmeti sunucusuyla kontrat yapılmayacak. Bu filleri işleyen hekimlerle en az 3 sene müddetle kontrat imzalanmayacak. Kalifiye dolandırıcılık fiillerini işleyerek kurum zararına sebep olan hekimlerden gelen kontrol ve işlemlere ait fatura bedelleri en az 3 sene müddetle ödenmeyecek. Ev işlerinde Çalıştırılanlar Sigortalı Yapılacak Ev hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar yerine günlük kazanç alt hududunun yüzde 2'si oranında iş ilçesi ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Bu kişiler ile ilgili hastalık sigortası kararları uygulanmayacak. Bu kişiler, emeklilik ve genel sıhhat sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak. Müddeti içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecek. Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak. iş ilçesi ve meslek hastalığı olaylarında, birisini ev hizmetinde çalıştıranlar işverenlerin yükümlülüklerinden muaf olacak. Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar, "hizmet akdi ile bir veya ansızın fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" kapsamında sigortalı yapılacak. Sigorta bildirimini en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapmayan işverene minimum fiyat meblağında ceza kesilecek. SGK tarafından satın alınan taşınmazlar ile ihtiyaç fazlası olarak saptayan taşınmazlardan, Maliye Bakanlığı'nca kamu hizmetlerinde kullanılmak veya gerektiğinde genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere talep edilenler, bedeli karşılığında Hazine'ye devredilecek. Gelir testine müracaatta bulunmamış genel sıhhat sigortalısı, bu tertip etmenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6 ay içinde gelir testine müracaat etmesi halinde, primler faizsiz yapılandırılacak. Söz konusu süreyi, bir 6 henüz uzatmaya Kabine yetkili olacak. Esnaf ve sanatkar siciline veyahut odasına kayıtları bulunmakla beraber, üye kayıtlarının mevzuata makul olarak yapılmadığının tespiti üzerine, Sosyal Güvenlık Kurumu'ya kayıtları yapılan fakat sigortalılık müddetleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan, 22 Mart 1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının, 31 Aralık 2013 tarihine kadar ödenmiş olması koşuluyla, sigortalılıkları, başlangıç tarihinde itibaren geçerli sayılacak. SGK kapsamındaki iş yerlerinin 31 Aralık 2013 tarihi öncesine ait ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik dayanak primi ve idari para cezası ile eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından 100 TL'yi aşmayan asli alacakları ve tutarına bakılmaksızın bu asılların gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek. 23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerden, memuriyete dönmesi ve prim borçlanma hakkı kazanması için başvuru hakkını kullanmamış olanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'ya başvurmaları halinde bu imkandan yararlanabilecek. Madencilerin Sosyal Güvenlık Kurumu Borçları Silinecek Türkiye istatistik Müessesesi Başkanlığı'nda 18 Kasım 2005 tarihinden 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4-C'li olarak istihdam edilen geçici personele ödenen fazla çalışma fiyatları, prime esas esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak. Buna göre tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Soma'daki maden ilçesinde ölenlerin eş veyahut çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye istihdam sağlanacak. Söz konusu kazada ölenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ya olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak. Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren sigortalıların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ya olan her türlü borçları silinecek. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Anne ve babaya gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak. Maden ilçesinde ölenlerin eş veyahut çocuklarından birisi, eşi veyahut çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişiye kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilme hakkı verilecek. Söz konusu düzenleme 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasından meydana gelen davalarda, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat şartı getirilecek. Yargı yoluna başvurulmadan önce idari aşamada uyuşmazlıkların çözülmeye çalışılacak. Hizmet tespit davalarında, Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru şartı aranmayacak. Zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava, Sosyal Güvenlik Kurumu'ya ihbar edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu davaya, davalı yanında katılacak ve yargılama sonucu verilecek karar kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlü olacak. 4/C'lilerle ilgili Yeni Düzenleme Özelleştirme uygulamaları hasebiyle iş akitleri, kamu veyahut özel sektör işverenlerince feshedilen ve Özelleştirme Uygulamaları ile ilgili Kanun kapsamında diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı yer almayan personel de yaşlılık veyahut malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı'na 5 Müşavir Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda sayısı 5'i geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri çalıştırılabilecek. Devlet Memurları Kanunu'nda da değişiklik inşa edilerek, kanunun "Özel Hizmet Tazminatları" konusunda düzenleme kapsamına, Türkiye iş Müessesesi iş ve Meslek Danışmanları da alınıyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Toplum Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutan hekimlere de nöbet fiyatı verilecek. Yabancı uyruklu hekimlere de nöbet fiyatı ödenecek. Türkiye istatistik Müessesesi Başkanlığı'nda 18 Kasım 2005 tarihinden 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4/C'li olarak istihdam edilen geçici personele ödenen fazla çalışma fiyatları, prime esas esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak. Buna göre tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Tesis, Görev ve Yetkileri ile ilgili Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için senede 300 saati geçmemek üzere fazla fiyatı ödenecek. 35 bini öğretmen, bini de Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer hizmet sınıfı kadrolarına olmak üzere, 31 Aralık 2014 tarihine kadar 36 bin atama yapılacak. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'a kadar ara verdi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Torba, Yasa'nın, 3., Bölümü, Onaylandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı