Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK'dan Yönetmelik Değişikliği
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK'dan Yönetmelik Değişikliği

EPDK'dan Yönetmelik Değişikliği
“Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
07.10.2013 / 00:25

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK)  tarafından hazırlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne” göre artık kaçakçılık yapan ve kesinleşmiş mahkeme kararı olan enerji firmalarının yönetici ile büyük ortaklarına ömür boyu faaliyet yasağı geldi.


Yasağa göre kaçakçılık yapan şirketin tüm lisansı iptal edilecek ancak sadece bununla sınırlı kalınmayacak. Kaçakçılığa bulaşan şirketlerin yüzde 10'undan fazla hisseye sahip tüm ortaklarına akaryakıt piyasasında lisans verilmeyecek. Bu kişiler, petrol şirketlerinde ortak bile olamayacak.Buna göre, yürürlükteki Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin;


“3 üncü maddesi, ‘Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.’ şeklinde değiştirildi.


7 nci maddesinin dördüncü fıkrası, ‘21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;


a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.


b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.


c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, rafineri hariç olmak üzere, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.


ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.” şeklinde değiştirilirdi.


17 nci maddesinin yedinci fıkrası, ‘Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir’ şeklinde değiştirilirdi.


18 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere ‘Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, vuku veya öğrenme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir’ fıkrası eklendi.


32 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ‘Bu fıkra kapsamında aynı kişi toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış kişiler hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişiyi Kuruma bildirir ve Kuruma bildirilmeyenlerin lisans tadil başvuruları reddedilir.’ cümleleri eklendi.


34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere (p) ‘p) Dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarının devamı süresince, tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 emtia kodlarını içeren tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredemez’ bendi eklendi.


38 inci maddesinin birinci fıkrasına (ı) ‘ı) Bayilik sözleşmesinin, dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, tebellüğ tarihi açıkça belirtilmek suretiyle ve ilgili fesih ihbarnamesinin bir örneğiyle birlikte Kuruma bildirilmesi’ bendi eklendi.


51 inci maddesine ‘Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir’ fıkrası eklendi.


54 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.


Yürürlükteki Yönetmeliğin EK-1’i, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ile değiştirildi.”


Bu haber toplam 2116 defa okundu


YAZARLAR