Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Sendika Üyeliği ve Aidatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Sendika Üyeliği ve Aidatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sendika Üyeliği ve Aidatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Sendika Üyeliği ve Aidatı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
09.08.2013 / 17:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, “18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddelerine” dayanılarak hazırlan ve “Sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi ve üyelik aidatının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi” amaçlayan, “Sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi ile üyelik aidatının tahsili hakkında yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin içeriği şöyle:


İşçi ve İşveren Sendikalarına Üyelik


 “Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilecekler. İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacaklar. Bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olunması hâlinde sonraki üyelikler geçersiz sayılacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler, aynı işkolunda çalıştıkları işyeri sayısı kadar sendikaya üye olabilecekler.”


İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması


Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.


Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılacak. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarih esas alınacak.


Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak.


Başvuru sahibi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusuna işlem yapılıncaya kadar e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunu geri alma hakkına da sahip.


Yetkili organ, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilecek. Ret kararı yetkili organ tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilecek ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilecek.


Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işçi, beşinci fıkrada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açma hakkına sahip olacak. Mahkemenin kararı kesin ve bağlayıcı olacak. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işçi mahkeme kararını Bakanlığa bildirecek; bu karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanacak.


Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili organ tarafından reddedildiği tarih olacak.


Yetkili organ tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilecek. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilecek veya yetkileri kaldırılabilecek. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek.


Üyelik Ve Tescil Bilgilerinin Paylaşılması


Bakanlık, sendika üyeliği bilgilerini düzenli olarak en geç her ayın son gününe kadar güncelleyecek. İşçi sendikalarının kurulu bulunduğu işkolundaki işyerlerinin tescil ve Bakanlık kayıtlarında bulunan üyelik bilgilerine, Bakanlıkça e-Devlet kapısı üzerinden verilecek yetkilendirmeyle ulaşılabilinecek.


İşveren Sendikası Üyeliğinin Kazanılması


Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından işyerinin veya işletmenin kurulu bulunduğu işkolunda faaliyet gösteren işveren sendikasına yazılı olarak yapılacak. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organının almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenecek. İşveren sendikasına yapılan üyelik başvurusu sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilecek.


Üyelik, ancak yetkili organının başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarih olacak.


Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak.


İşveren, üyelik başvurusu hakkında yetkili organ tarafından işlem yapılıncaya kadar üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahip olacak.


Üyelik başvurusu yetkili organ tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilecek ve yazılı olarak işverene tebliğ edilecek.


Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işveren, beşinci fıkrada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilecek.  Mahkemenin kararı kesin. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işveren mahkeme kararını Bakanlığa bildirecek, karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanacak.


Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili organ tarafından reddedildiği tarih olacak.


Kesinleşen üyelikler, yetkili organ tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilecek.


Sendika yetkili organı tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilecek. Sendika yetkili kullanıcıları aynı usulle değiştirilebilecek veya yetkileri kaldırılabilecek. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek.


Üyelik Ve Dayanışma Aidatının Belirlenmesi


Üyelik aidatının miktarı, sendika ve konfederasyonların tüzüğünde gösterilecek.


Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenecek.


Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlı olacak. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmayacak.


Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.


Aidatların Sendika Hesabına Yatırılması


Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilerek ilgili sendikaya ödenecek. Genel kurul kararı ile aidatlarda değişiklik yapıldığı takdirde, en geç bir ay içinde sendika tarafından aidat miktarı işverene bildirilecek.


İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası veya toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa ya da sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikası, aidatların işçilerin ücretlerinden kesilmesi için işverene yazılı talepte bulunacak.


İşveren aidatları kesmeye, kestiği aidatın türünü belirterek tutarı ile kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür.


Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.


Üyeliğin Sona Ermesi


İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşecek. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.


İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılacak. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenecek. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilecek.


Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanacak.


Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılacak.


Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam edecek.


Sendika Üyeliğinden Çıkarılma


Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilecek.


Çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilecek ve üyelikten çıkarılana yazı ile tebliğ edilecek.


Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek.


Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verecek. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam edecek.


Sendika Üyeliğinin Çekilme Ve Çıkarılma Dışındaki Nedenlerle Sona Ermesi


İşkolunu değiştiren işçi veya işverenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erecek.


Bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erecek.


İşçi ve işverenlerin konfederasyon, sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ya da disiplin kurullarında görev almaları sendika üyeliğini sona erdiremeyecek.


Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erecek. Ancak bir yıl içerisinde aynı işkolunda çalışmaya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yıl içerisinde tekrar çalışmaya başlayanlar ile konfederasyon, sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edecek.


İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve konfederasyonlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erecek. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği sona ermeyecek. Bu durumda işveren vekilinin sendika organları ve konfederasyonlardaki görevleri sona erecek.


Sendika Üyeliğinin Askıya Alınması


Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin işçi sendikası ile üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalacak.
Üyeliklerin Bildirilmesi


Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kayıtlarında yer alan üye listelerini işçi sendikalarına gönderecek. Sendikalar, varsa itirazlarını bir ay içinde Bakanlığa bildirecekler. Bakanlık, itirazları en geç bir ay içinde karara bağlayacak.


Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.

Aktif Link verilerek, açık kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir.

Bu haber toplam 13775 defa okundu


YAZARLAR