Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Termik Santraller İçin Flaş Yönetmelik
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Termik Santraller İçin Flaş Yönetmelik

Termik Santraller İçin Flaş Yönetmelik
“6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8’inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
11.07.2017 / 10:04

Enerjimagazin-Kamu uhdesindeki, özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 8’inci Maddesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelik, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 25/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan 17/6/2016 tarihinden önce özelleştirilmiş olanlarla, bu tarihten sonra özelleştirilecek olanların çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımları gerçekleştirmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.


Yönetmeliğe göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 üye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşan “Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonunu” kurulacak.


Komisyonun Görev ve Yetkileri Şu Şekilde:


a) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını incelemek,


b) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarına ilişkin görüş bildirerek düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belge talep etmek. Talep edilecek düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgenin sunulması için süre belirlemek,


c) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını değerlendirerek teknik olarak uygunluğuna karar vermek ve onaylamak.


ç) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarındaki ilerlemeyi takip etmek,


d) İş termin planlarının izlenmesi amacıyla yerinde inceleme yapmak veya yaptırmak. Gerekli görülmesi halinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından yerinde inceleme yapmak üzere personel talep etmek.


Yönetmeliğin 7’nci Maddesine Göre Üretim Şirketlerinin Yükümlülükleri İse Şu Şekilde:


a) Üretim şirketleri, her bir tesise ilişkin iş termin planı ile bu planlardaki muhtemel revizyonları Komisyon tarafından incelenmek üzere Bakanlığa sunar.


b) Komisyon tarafından onaylanan iş termin planına uygun faaliyet gösterir.


c) İş termin planı kapsamında ilerlemeleri gösteren raporu dörder aylık periyotlarla Bakanlığa sunar.


d) Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, Bakanlık aracılığıyla düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgeleri süresi içerisinde Bakanlığa sunar.


e) Komisyon tarafından uygun bulunan iş termin planına uyulmaması veya gecikme olması halinde gerekçeleri açıklanarak bilgi/belgeler ile birlikte Bakanlığa sunar.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ


MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu uhdesindeki, özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 25/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan 17/6/2016 tarihinden önce özelleştirilmiş olanlarla, bu tarihten sonra özelleştirilecek olanların çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımları gerçekleştirmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,


b) Çevre mevzuatı: 9/8/1983 tarihli ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, tebliğler vb.,


c) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,


ç) İş termin planı (EK-1): Lisans sahibi üretim şirketinin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla sunacağı planı,


d) Kamu üretim şirketleri: EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerini ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerini,


e) Kanun: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,


f) Komisyon: Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonunu,


g) Özelleştirilmiş üretim şirketleri: Kamu üretim şirketlerinden 17/6/2016 tarihinden önce özelleştirilmiş olanları,


ğ) Rapor: Üretim şirketlerinin iş termin planlarına ilişkin ilerlemeleri gösteren raporu,


h) Üretim şirketi: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamına giren, tesisinde elektrik enerjisi üretimi yapan ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,


ı) Üretim tesisi: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamına giren elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,


ifade eder.


(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.


İKİNCİ BÖLÜM


Komisyonun Kuruluşu ve İşleyişi


Komisyon


MADDE 5 – (1) Komisyon, Bakanlıktan 4 üye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşur.


(2) Komisyonun sekretaryası Bakanlık tarafından yürütülür. Üretim şirketleri hazırladıkları ilk iş termin planlarını ve raporları, geçici 1 inci maddede belirtilen süre içerisinde Bakanlığa sunar. İş termin planları ve raporlar Komisyon üyelerine iletilir.


(3) Komisyon ilk toplantısında çalışma usul esasları ile karar alma süreçlerini belirler.


Komisyonun görev ve sorumlulukları


MADDE 6 – (1) Komisyon bu Yönetmelikteki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:


a) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını incelemek.


b) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarına ilişkin görüş bildirerek düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belge talep etmek. Talep edilecek düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgenin sunulması için süre belirlemek.


c) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını değerlendirerek teknik olarak uygunluğuna karar vermek ve onaylamak.


ç) Üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarındaki ilerlemeyi takip etmek.


d) İş termin planlarının izlenmesi amacıyla yerinde inceleme yapmak veya yaptırmak. Gerekli görülmesi halinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından yerinde inceleme yapmak üzere personel talep etmek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çevre Mevzuatı Açısından Gerekli İzinlerin Tamamlanmasının


Takibine İlişkin Usul ve Esaslar


Üretim şirketlerinin yükümlülükleri


MADDE 7 – (1) Üretim şirketleri, her bir tesise ilişkin iş termin planı ile bu planlardaki muhtemel revizyonları Komisyon tarafından incelenmek üzere Bakanlığa sunar.


(2) Komisyon tarafından onaylanan iş termin planına uygun faaliyet gösterir.


(3) İş termin planı kapsamında ilerlemeleri gösteren raporu dörder aylık periyotlarla Bakanlığa sunar.


(4) Komisyon tarafından talep edilmesi halinde, Bakanlık aracılığıyla düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgeleri süresi içerisinde Bakanlığa sunar.


(5) Komisyon tarafından uygun bulunan iş termin planına uyulmaması veya gecikme olması halinde gerekçeleri açıklanarak bilgi/belgeler ile birlikte Bakanlığa sunar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Geçici ve Son Hükümler


Geçiş hükmü


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üretim şirketleri ilk iş termin planlarını bu Yönetmeliğin yayımından itibaren otuz iş günü içerisinde üç nüsha basılı ve ayrıca elektronik ortamda Bakanlığa sunar.


Yürürlük


MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.Bu haber toplam 3254 defa okundu


YAZARLAR