Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TETAŞ'ın Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TETAŞ'ın Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi

TETAŞ'ın Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
TETAŞ Ana Statüsü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
29.09.2016 / 00:32

Enerjimagazin-Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (TETAŞ) çalışma usul ve esasları belirlendi. “Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


18.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararnamenin eki Bakanlar Kurulu Kararına ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlan “Ana Statü”, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (TETAŞ) hukuki statü, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları kapsıyor.


Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar


Hukuki Statü ve TETAŞ’ın Faaliyet Konuları


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin hukuki statü, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararnamenin eki Bakanlar Kurulu Kararına ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;


a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,


b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,


c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,


ç) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin lisansında belirlenmiş bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,


d) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,


e) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,


f) Elektrik Piyasası Kanunu: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,


g) Elektrik Şebeke Yönetmeliği: 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca TEİAŞ ile iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen Yönetmeliği,


ğ) Enerji alış ve enerji satış anlaşmaları: Mevcut sözleşmeler ile Elektrik Piyasası Kanununun ilgili hükümleri kapsamında TETAŞ tarafından imzalanabilecek anlaşmaları,


h) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,


ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,


i) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariği yükümlüsü olarak Kurul tarafından yetkilendirilen tedarik şirketini,


j) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,


k) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere 233 sayılı KHK’ye göre kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsünü,


l) İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,


m) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,


n) İştirak: TETAŞ’ın veya bağlı ortaklıklarının sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,


o) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,


ö) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,


p) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,


r) Mevcut sözleşmeler: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanunun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri ile uygulama sözleşmeleri eki ve/veya eki niteliğinde olan enerji alış ve satış anlaşmalarını,


s) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve TEİAŞ tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,


ş) Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını,


t) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, piyasa işletimi, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,


u) Serbest olmayan tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha az tüketimde bulunması sebebiyle elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,


ü) Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,


v) Son kaynak tedariği: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde, elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen tüketicilere elektrik enerjisi tedariğini,


y) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,


z) TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,


aa) Tedarik şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,


bb) Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını,


cc) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi,


çç) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,


dd) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,


ee) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye hazır tesis, şebeke veya teçhizatı,


ff) Teşebbüs: İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunu,


gg) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,


ğğ) Toptan satış tarifesi: TETAŞ tarafından hazırlanacak toptan satış tarifesi, toptan satışlar için TETAŞ’ın elektrik enerjisi satma yükümlülüğü olan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulayacağı, Kurul tarafından belirlenmesinde, satın alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılması ve TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesinin esas alınacağı fiyatları, hükümleri ve şartları içeren tarifeyi,


hh) Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını,


ıı) TTK: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu,


ii) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,


jj) Tüzel kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,


kk) Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,


ll) Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,


mm) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,


nn) Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,


oo) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu,


ifade eder.


Hukuki statü


MADDE 5 – (1) TETAŞ, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.


(2) TETAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.


(3) TETAŞ, enerji alış ve satışları için yürürlükteki mevzuat hükümlerine tabidir. TETAŞ Sayıştay denetimine tabidir.


(4) TETAŞ’ın merkezi Ankara’dadır. TETAŞ’ın merkezi YPK Kararı ile değiştirilir.


(5) TETAŞ’ın sermayesi 179.000.000.-TL (Yüzyetmişdokuz Milyon Türk Lirası) olup, tamamı devlete aittir. TETAŞ’ın sermayesi, Bakanlığın teklifi üzerine YPK Kararı ile değiştirilir.


(6) TETAŞ’ın ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.


TETAŞ’ın faaliyet konuları


MADDE 6 – (1) Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan TETAŞ’ın faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:


a) TETAŞ’ın faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan lisans ile ilgili işlemleri yerine getirmek.


b) Mevcut sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek ve hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak.


c) Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak.


ç) Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak.


d) Görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak.


e) Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek.


f) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek.


g) Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek.


ğ) TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması için Bakanlık ve Kuruma bildirimde bulunmak.


h) 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek.


ı) TETAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak.


i) Teşekkülün taraf olduğu/olacağı Hazine Müsteşarlığı garantili anlaşmaları, ilgili konularda, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü almak kaydıyla tadil etmek,


j) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri haklarda tasarruf etmek.


k) Uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, Bakanlık görüşleri çerçevesinde, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak.


l) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak.


(2) TETAŞ bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya, merkez birimleri ve oluşturulabilecek taşra birimleri marifetiyle yerine getirir.


İKİNCİ BÖLÜM


TETAŞ’ın Organları ve Teşkilat Yapısı


TETAŞ’ın organları


MADDE 7 – (1) TETAŞ’ın organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.


a) Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.


b) Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.


Yönetim Kurulu


MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.


(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır.


(3) Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, ikisi teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır.


(4) Genel Müdürün bulunamadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.


Yönetim Kurulunun toplanması


MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ve saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, en az yirmi dört saat önce üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve ilgili önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.


(2) Yönetim Kurulu, TETAŞ’ın işleri gerektirdikçe ve her halükarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı tekliflerine bağlıdır. Toplantı yeri TETAŞ yönetim merkezidir. Yönetim Kurulu, önceden kararlaştırmak suretiyle başka bir yerde de toplanabilir.


(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.


(4) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.


(5) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.


(6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Mazeretsiz olarak arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK hükümlerine göre atama yapılır.


(7) Yönetim Kurulu kararları, TETAŞ’ın bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine ve/veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.


(8) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.


(9) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.


TETAŞ Genel Müdürlüğü


MADDE 10 – (1) TETAŞ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.


TETAŞ Genel Müdürü


MADDE 11 – (1) TETAŞ Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


(2) TETAŞ Genel Müdürü, TETAŞ’ın Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.


(3) Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren kanunlarla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.


TETAŞ genel müdür yardımcıları


MADDE 12 – (1) TETAŞ’ın genel müdür yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


(2) TETAŞ’ın idari yapısında, faaliyet yapısına uygun ikisi idari-mali, biri teknik nitelikli olmak üzere üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Bu sayı YPK Kararı ile değiştirilebilir.


(3) Genel müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü TETAŞ Genel Müdürü tarafından belirlenir.


Birimlerin kurulması


MADDE 13 – (1) 233 ile 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri kapsamında TETAŞ’ın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, TETAŞ’ın ana organizasyon şemasında genel müdür yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkez ve Taşra teşkilatı TETAŞ Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.


(2) TETAŞ’ın diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine TETAŞ Genel Müdürünün onayı ile olur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler


Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler


MADDE 14 – (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi, Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda 233 ve 399 sayılı KHK ile Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda TTK hükümleri uygulanır.


(2) Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oranı % 20 ile % 40 arasında ise Yönetim Kurulunda bir üye, % 40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. TETAŞ’ı temsilen bağlı ortaklıklara atanacak yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerinin en az biri TETAŞ çalışanları arasından seçilir.


(3) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç TETAŞ’ın payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.


(4) TETAŞ’ı temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, TETAŞ tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.


(5) Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve TTK hükümleri uygulanır.


(6) Bağlı ortaklık genel müdürü, TETAŞ ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü olup aksine davranışlardan sorumludur.


(7) Bağlı ortaklık, TETAŞ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.


İştiraklere uygulanacak hükümler


MADDE 15 – (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 ve 399 sayılı KHK, bu Ana Statü ile Şirket Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm olmayan konularda TTK Hükümleri uygulanır.


(2) TETAŞ’a ve Bağlı Ortaklıklara ait iştiraklerin Yönetim Kurullarında, TETAŞ’ı ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her % 15 hisse için TETAŞ’ta görevli en az bir üye bulundurulur. 233 Sayılı KHK’nin geçici 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.


(3) TETAŞ’ın veya bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakinde hisse oranı % 20 ve daha az ise en az bir, % 20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.


(4) TETAŞ, gerekli izinleri almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında bu Ana Statüde tanımlı olan faaliyetleri ile ilgili şirket kurabilir veya şirketlere iştirak edebilir.


Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin rapor vermesi


MADDE 16 – (1) TETAŞ’ın temsilcileri, TETAŞ adına yönetim ve denetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzüğünde belirtilen usüllere göre TETAŞ’a rapor verirler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim


Plan program ve bütçeler


MADDE 17 – (1) Plan, Program ve Bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 233 Sayılı KHK hükümleri uygulanır.


(2) TETAŞ, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek, bağlı ortaklıkların da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.


(3) TETAŞ, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programını 233 Sayılı KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına sunar. TETAŞ’ın ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçesi her hesap dönemi için yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.


(4) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçesinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.


(5) TETAŞ ve bağlı ortaklıkları kesinleşen yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programının ve işletme bütçesinin bir örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.


(6) TETAŞ; yapması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları; Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve bu kapsamdaki diğer plan ve programlara göre yaparak, projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de ekleyerek, süresi içinde ilgili kuruluşlara gönderir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Personele ilişkin hükümler


MADDE 18 – (1) TETAŞ personelinin istihdam şekilleri, atama, görevlendirme, görevde yükselme, göreve son verme, yükümlülük ve sorumluluklar, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyesi, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır.


TETAŞ ile TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler


MADDE 19 – (1) TETAŞ ile TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.


(2) TETAŞ ile TEİAŞ, TEDAŞ ve EÜAŞ arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkileri, kendi aralarında ve/veya Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür.


Ana Statüde hüküm bulunmayan haller


MADDE 20 – (1) Bu Ana Statünün yayımlanma tarihinden sonra mevzuat değişikliği ile yeni bir düzenleme getirilmesi durumunda Ana Statüde değişiklik yapılıncaya kadar ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


(2) Mülga TEAŞ’ın mevcut ve bu Ana Statüye aykırı olmayan yönetmelikleri, Yönetim Kurulu Kararları, sirküleri ve genelgeleri usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.


Yürürlükten kaldırılan Ana Statü


MADDE 21 – (1) Bu Ana Statünün yürürlüğe girdiği tarih itibari ile 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 22 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 23 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 2127 defa okundu


YAZARLAR