Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TETAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TETAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

TETAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
TETAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
20.11.2015 / 23:47

Enerjimagazin-“Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TETAŞ) Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde” değişikliğe gidildi.


“Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TETAŞ) Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


TETAŞ Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde:


MADDE 1– 9.5.2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,”


MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:


a) Yönetim hizmetleri grubu;


1) Şube müdürü,


2) Müdür yardımcısı,


3) Şef, teknik şef,


b) Denetim hizmetleri grubu;


1) İç denetçi,


c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;


1) Müşavir,


2) Başuzman,


3) Uzman,


ç) Teknik hizmetler grubu;


1) Başmühendis,


2) Başteknisyen,


d) İdari hizmetler grubu;


1) Raportör,


2) Memur, daktilograf, veznedar, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,


e) Yardımcı hizmetler grubu;


1) Dağıtıcı, hizmetli.


(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:


a) Avukat, mühendis, istatistikçi, matematikçi, ekonomist, programcı, tekniker, teknisyen, hemşire.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;


a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyon bulunması,


b) Görev unvanları itibarıyla belirlenen hizmet sürelerine sahip olunması,


c) Deneme süresinin tamamlanmış olması,


ç) İlan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, alt görevlerde geçirilmesi gereken sürenin en az altı ayının Genel Müdürlükte geçmiş olması,


d) Görevde yükselme sınavında başarılı olunması,


şartları aranır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“c) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden mezun olmak,


2) Mühendis veya 4 yıllık mesleki ya da yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 7 yıl hizmeti bulunmak,


ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 5 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 7 yıl hizmeti bulunmak veya uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,


d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;


1) Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,


2) Mühendis pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,


e) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;


1) Endüstri meslek lisesi veya teknik lise bölümlerinden mezun olmak,


2) Teknisyen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunmak,


f) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla bu eğitimi almış olduğunu belgelemek,


2) Raportör, memur, daktilograf, veznedar veya dava takip memuru olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,


g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan görevlerde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,


ğ) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan görevlerden birinde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının en az 4 yıl, lise ve dengi okul mezunlarının en az 5 yıl hizmeti bulunmak,”


“ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;


1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,


2) Dağıtıcı ya da hizmetli olarak en az 2 yıl hizmeti bulunmak,


3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası almış olmak veya Teşekkülün düzenlemiş olduğu bilgisayar eğitimini tamamlamış olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla bu eğitimi almış olduğunu belgelemek,”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar


MADDE 7/A – (1) İç denetçi kadrolarına, görevde yükselme sınavına tabi olmadan, ilgili yıla ait kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan usule göre yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:


a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara haiz olmak,


b) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,


(2) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;


a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


b) Genel Müdürlükte Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı görevlerinden birinde bulunmuş olmak,


c) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,


(3) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;


a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


b) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde bulunmuş olmak,


gerekir.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;


1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatına sahip bulunmak,


b) Mühendis, istatistikçi, ekonomist ve matematikçi pozisyonuna atanabilmek için;


1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve adaylık süresi içerisindeki personel başvuruda bulunamaz.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav puanı en az altmış olarak uygulanır.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Şube müdürü ve şube müdürü ile aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklardan, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve şube müdürü ile aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir.


(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


(3) Başarı puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla;


a) Hizmet süresi fazla olanlara,


b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,


öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.


(4) İlgililerden başarı sıralamasının kesinleşmesinden sonra tercihte bulunmaları istenebilir.


(5) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması esas alınarak tercih alınmış olması halinde tercihlerine göre atanır.


(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,


sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanının başkanlığında, en az bir tanesi personel biriminden olmak üzere Teşekkülün Genel Müdürü tarafından uygun görülecek toplam beş kişiden oluşur ve aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”


“(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.


(4) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar, görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.”


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“d) Başvuru sonuçlarına ve sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak,”


MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmi internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve itiraz sahiplerine bildirilir.”


MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği öğrenim, sertifika ve belgelere sahip olanlar görev yaptıkları kadrolara göre aynı düzey görevlere veya alt görevlere atanabilirler.”


MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “personel” ibaresi “Teşekkül personeli” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Bu haber toplam 1734 defa okundu


YAZARLAR