Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Manyas HES Eleman Alacak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Manyas HES Eleman Alacak

Manyas HES Eleman Alacak
EÜAŞ’a ait MANYAS HES, Hizmet Alımı yöntemiyle 3 yıllığına 26 personel alacak.
02.05.2015 / 01:27

Enerjimagazin-EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji Üretimini Gerçekleştirmek üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 26 Personelle 3 Yıl süreli yapılması Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacak.


EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre,EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji Üretimini Gerçekleştirmek üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 26 Personelle 3 Yıl süreli yapılması Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacak.


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacak ihale, 15.05.2015 tarihinde Saat: 10.00’da Manisa’nın Salihli İlçesinde bulunan EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak.


İhaleye, Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.


İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.


İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.
İhale ilanı şu şekilde:


EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünden:


EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji Üretimini Gerçekleştirmek üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşleri Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.


İhale Kayıt Numarası   :       2015/49438


1 - İdarenin


a) Adresi: ADALA MAH.DEMİRKÖPRÜ KÜME EVLERİ 45300 SALİHLİ/MANİSA


b) Telefon ve faks numarası : 2367322019 - 2367323106


c) Elektronik Posta Adresi: demirkopruhes@euas.gov.tr


ç) İhale dokümanının


görülebileceği internet adresi        : http://www.euas.gov.tr


2 - İhale konusu hizmetin


a) Niteliği, türü ve miktarı: EÜAŞ’a ait MANYAS HES Güvenlik Hariç, Enerji Üretimini Gerçekleştirmek üzere İşletme, Periyodik Bakım, Onarım ve Revizyon İşlerinin 26 Personelle 3 Yıl süreli yapılması işi Hizmet Alımı.


b) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Adala - Salihli/ MANİSA


c) Süresi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1095 (bin doksan beş) takvim günüdür.


3 - İhalenin


a) Yapılacağı yer : EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Toplantı Salonu Adala - Salihli/MANİSA


b) Tarihi ve saati : 15.05.2015 - 10:00


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.


4.1.9. İş yeri görme belgesi.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


- Banka referans mektubunu, Bilanço ve eşdeğer belgelerini ve İş hacmini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:


- İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.


Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:


- İhaleye katılmak isteyenlerin hidrolik, termik, doğalgaz elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak;


1 - Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından (türbin, generatör, komple kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak,


2 - Tesisin komple işletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş bulunmak,


3 - EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz elektrik üretim tesis veya tesislerinin tamamını yapıp işletmeye almış olmak,


olarak belirlenmiştir.


İhaleye teklif verecek isteklilerin söz konusu 3 belgeden en az bir tanesine sahip olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (elli Türk Lirası) bedelini VAKIFLAR BANKASI SALİHLİ ŞUBESİ TR700001500158007281854157 no’lu hesaba yatırarak EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Servisi Adala-Salihli/MANİSA adresinden satın alınabilir.


İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Altmış Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI SALİHLİ ŞUBESİ TR700001500158007281854157 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ DEMİRKÖPRÜ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisi Adala - Salihli/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.


12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

Bu haber toplam 5213 defa okundu


YAZARLAR