Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi

EPDK Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi
“Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” Resmi Gazete’de yayımlandı
15.04.2015 / 11:34

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 28.01.2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Elektrik iletim sistemine bağlanmak isteyen kullanıcılar tarafından TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının tespitinde dikkate alınacak usul ve esasları düzenleyen “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi şu şekilde:


Birinci Bölüm


Amaç, Kapsam ve Dayanak


Amaç ve kapsam


MADDE 1 - (1) Bu Metodoloji, elektrik iletim sistemine bağlanmak isteyen kullanıcılar tarafından TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının tespitinde dikkate alınacak usul ve esasları düzenler.


Dayanak


MADDE 2 - (1) Bu Metodoloji, 14/03/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 28/01/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM


Enerji İletim Hatları


Enerji iletim hattı tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının hesaplama yöntemi


MADDE 3 - (1) TEİAŞ, bağlantı anlaşması tarihi ile ilgili hat tesisinin geçici kabul tarihi arasındaki sürede, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale ederek, sözleşmesini imzaladığı aynı karakteristikli enerji iletim hattı yapım işlerindeki en düşük kilometrik birim fiyatı tespit ederek, bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen hattın onaylı projesi ve fiili durum tespit tutanaklarında belirtilen hat uzunluğunu, tespit edilen en düşük kilometrik birim fiyat ile bedellendirmek suretiyle gerçekleşen yatırım tutarını hesaplar. Bağlantı anlaşması tarihi ile geçici kabul tarihi arasında bir yıldan daha az bir süre olması halinde gerçekleşen yatırım tutarının hesaplanmasında geçici kabul tarihinden önceki bir yıl esas alınır. Bu fıkra kapsamında hesaplanan gerçekleşen yatırım tutarı için herhangi bir fiyat farkı veya eskalasyon verilmez.


(2) Bağlantı anlaşması tarihi ile ilgili hat tesisinin geçici kabul tarihi arasında anlaşmaya esas yapım işiyle aynı karakteristiğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi gerçekleştirilmiş olan ve bağlantı anlaşması tarihinden geriye doğru anlaşma tarihine en yakın aynı karakteristiğe sahip hattın sözleşmesine ait kilometrik birim fiyatı dikkate alınarak, bağlantı anlaşması tarihine kadar eskalasyon uygulanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır.


(3) Bağlantı anlaşması tarihinden geriye doğru aynı karakteristiğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa, TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi gerçekleştirilmiş olan bağlantı anlaşması tarihinden ileriye doğru en yakın aynı karakteristiğe sahip hattın sözleşmesine ait kilometrik birim fiyat dikkate alınır. Dikkate alınan kilometrik birim fiyat, bağlantı anlaşması tarihine eskale edilir ve gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır.


(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında gerçekleşen yatırım tutarının hesaplanamadığı durumlarda:


1) Tek devre enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi, iletken kesiti (MCM) ve demet (bundle) sayısı bakımından aynı karakteristiğe sahip olan çift devre enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek kilometrik birim fiyatının yarısı alınır.


2) Çift devre enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi, iletken kesiti (MCM) ve demet (bundle) sayısı bakımından aynı karakteristiğe sahip olan tek devre enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek kilometrik birim fiyatının iki katı alınır.


3) Demet (bundle) sayısı bakımından emsali bulunmayan enerji iletim hatları için; TEİAŞ tarafından 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış gerilim seviyesi ve iletken kesiti (MCM) bakımından aynı karakteristiğe sahip olan enerji iletim hatlarından bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında emsal hat seçilerek, geri ödemesi yapılacak enerji iletim hattının demet sayısının emsal hattın demet sayısına oranının emsal hattın kilometrik birim fiyatı ile çarpımı sonucunda kilometrik birim fiyat hesaplanır.


Genel Esaslar


MADDE 4 - (1) Bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen 380 kV enerji iletim hatlarının gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanırken TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş uzunluğu 10 km ve üzerindeki 380 kV enerji iletim hatlarının sözleşmeleri değerlendirmeye alınır.


(2) TEİAŞ tarafından ihalesi gerçekleştirilen yenileme içerikli hat sözleşme bedellerinden, direk, tel ve diğer malzemelere ait tüm demontaj fiyatları düşülerek ortaya çıkan yeni sözleşme fiyatları Metodoloji kapsamında değerlendirilir.


(3) Bağlantı anlaşması kapsamındaki hattın OPGW’li olduğu ve ihale edilmiş işlerde aynı karakteristikli OPGW’li hattın bulunmadığı durumlarda, Metodoloji’nin her adımı için aynı karakteristikli OPGW’siz hat seçilir. OPGW bedelinin tespiti için ise Metodoloji’nin her adımı için aynı gerilim seviyesindeki OPGW’li hattın, OPGW temini ve çekimi ile ilgili fiyatlar dikkate alınarak, OPGW kilometrik birim fiyatı hesaplanır. Hesaplanan OPGW kilometrik birim fiyatı, tespit edilmiş olan OPGW’siz hattın kilometrik birim fiyatına eklenerek emsal hat kilometrik birim fiyatı tespit edilir.


(4) Bağlantı anlaşması kapsamındaki hattın OPGW’siz olduğu ve TEİAŞ tarafından ihale edilmiş işlerde aynı karakteristikli OPGW’siz hat bulunmadığı durumlarda Metodoloji’nin her adımı için aynı karakteristikteki OPGW’li hat dikkate alınır. Ancak OPGW’li hattın sözleşme bedelinden OPGW temini ve çekimi ile ilgili fiyatlar düşülerek ortaya çıkan yeni sözleşme fiyatları Metodoloji kapsamında değerlendirilir.


(5) TEİAŞ tarafından Türk Lirasının yanı sıra yabancı para birimi cinsinden de teklifleri alınarak ihalesi gerçekleştirilen ve sözleşmesi imzalanmış olan enerji iletim hatlarının sözleşme bedelleri, ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilerek enerji iletim hatlarının kilometrik birim fiyatları hesaplanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İletim Trafo Merkezleri ve YG Güç Kablosu


İletim trafo merkezi ve YG güç kablosunun geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarının hesaplama yöntemi


MADDE 5 - (1) Gerçekleşen iş kalemlerinin birim fiyatları, bağlantı anlaşması tarihi ile tesisin geçici kabul tarihi arasındaki sürede TEİAŞ tarafından ihale edilen ve ilgili bağlantı anlaşması kapsamındaki tesis ile aynı özelliğe sahip (klasik tip trafo merkezi/gaz izoleli tip trafo merkezi/YG güç kablosu tesisi) iletim trafo merkezi ve YG güç kablosu tesisleri yapım işi sözleşmelerinin birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemlerine ait fiyatların ortalaması alınarak belirlenir. Bağlantı anlaşması ve geçici kabul tarihleri arasında bir yıldan az bir süre olması halinde, bu süre geçici kabul tarihinden önceki bir yıldır. İş kalemlerinin birim fiyatları sabit olup, bu fıkra kapsamında gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanırken, herhangi bir fiyat farkı ve eskalasyon verilmez.


(2) Geçici kabul tarihinden önceki bir yıl içinde anlaşmaya esas yapım işi ile aynı teknik karakteristiğe sahip en az bir işe ait sözleşme bulunmuyorsa geçmişte gerçekleştirilmiş olan, bağlantı anlaşması tarihine en yakın ilk işin sözleşme fiyatları dikkate alınarak, bağlantı anlaşması tarihine kadar eskalasyon uygulanır. Eskalasyon yapılırken temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan (2003=100) Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Yurt İçi ÜFE” sütunundaki sayı esas alınır. Belirlenen bu birim fiyatlar, onaylı projesine göre tanzim edilen fiili durum tespit tutanaklarındaki miktarlarla çarpılarak genel toplam alınmak suretiyle gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanır.


(3) İletim trafo merkezi ve YG güç kablosu tesisleri gerçekleşen yatırım tutarı bedellerinin hesabında döviz bazlı sözleşmeler kullanılmış ise birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemlerinin fiyatları, ilgili sözleşmenin ihale tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanmış olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Geçici ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan karar


MADDE 6 - (1) Bu Metodolojinin yayımlandığı tarih itibarıyla, 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi yürürlükten kaldırılmıştır.


Mülga Metodolojiye tâbi olan kişilerin durumu


GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Metodolojinin yayımı tarihinden önce bağlantı anlaşması imzalanan ve 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisine tâbi olan kişilere, geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım tutarı tamamen ödenene kadar, söz konusu Metodoloji hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.


Yürürlük


MADDE 7 - (1) Bu Metodoloji yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


(2) Bu Metodoloji, bu Metodoloji’nin yayımı tarihinden sonra bağlantı anlaşması imzalanan kişiler hakkında uygulanır.


(3) TEİAŞ’ın, 4734 sayılı Kanuna göre ihale ettiği işler arasında bağlantı anlaşmasına esas yapım işiyle aynı teknik karakterististiğe sahip bir iş bulunmaması sebebiyle, 26/04/2010 tarihli ve 2536 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile onaylanan Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi hükümleri çerçevesinde gerçekleşen yatırım tutarı hesaplanamayan kişilere, bu Metodoloji hükümleri uygulanır.


Yürütme


MADDE 8 - (1) Bu Metodoloji hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Bu haber toplam 3154 defa okundu


YAZARLAR