Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Enerji Sektörü Araştırma Projelerine Büyük Destek
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Enerji Sektörü Araştırma Projelerine Büyük Destek

Enerji Sektörü Araştırma Projelerine Büyük Destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programında (EN-AR) başarılı olan projelere yüzde 80 oranında destek sağlayacak.
24.02.2013 / 23:16


ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programında (EN-AR) başarılı olan projelere yüzde 80 oranında destek sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (EN-AR) Yönetmenliğinde değişiklik yaptı. Buna göre, desteklenmesine karar verilen EN-AR proje bütçesinin azami yüzde 80 i Bakanlıkça, en az yüzde 20 si ise firma tarafından nakdi olarak karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürmesi amacıyla teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme içeren proje çalışmalarının desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması amaçlanan EN-AR Programı’nda, “Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Temiz enerji teknolojileri, Enerji elektro-mekanik teçhizatı imalat teknolojileri, Enerji verimliliği teknolojileri, Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri, Çevrim teknolojileri, Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları” adlı proje konuları desteklenecek. Katılımcılar sadece bir proje ile katılarak destek alabilecek.

İnceleme Heyeti tarafından, desteklenmesi önerilecek projeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulduktan sonra kesinlik kazanacak.

 21 Şubat 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28566YÖNETMELİKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEMEPROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKMADDE 1 – 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürmesi amacıyla teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme içeren proje çalışmalarının desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi projeleri, üniversite ve sanayi işbirliğini artıracak üniversite-firma ortaklığında veya üniversite ortağı daha sonra belirlenmek üzere firmalar tarafından hazırlanan projeler Bakanlar Kurulu kararı ile desteklenir.(2) Desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır;a) Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,
 b) Yenilenebilir enerji teknolojileri,c) Temiz enerji teknolojileri,ç) Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,d) Enerji verimliliği teknolojileri,e) Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,f) Çevrim teknolojileri,g) Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri ile 10/B maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 28 inci maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 1 inci, 7 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Ar-Ge: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yeni sistem, süreç ve ürün oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,c) Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya kurum tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,ç) Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmayı,d) ENAR: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji konulu Ar-Ge projelerini,
 e) ENAR programı: Konusu ülke enerji arzı ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve firma işbirliği ile veya firma tarafından hazırlanan Ar-Ge projelerini,f) ENAR projeleri yönlendirme heyeti: Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Genel Müdür Yardımcısı ile Genel Müdürlük ve/veya Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili daire başkanlarından teşekkül eden heyeti,g) ENAR projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, Genel Müdürlük ve proje ortakları tarafından sağlanacak ayni ve nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak, bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürmesi amacı ile sonuçları teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri olarak sonuçlanan veya mevcut ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları sözleşme ile belirlenmiş, sonuçları bu Yönetmelik kapsamında olan ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,ğ) Firma: ENAR projesinde proje ortağı olarak yer alan, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer sağlayan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve serbest bölgelerde yer almayan, Türkiye’de yerleşik özel sektör işletmelerini,h) Firma yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiyi,ı) Genel müdür: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürünü,i) Genel müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,j) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,k) Harcama yetkilisi: İlgili kurumun harcama yetkilisini,l) İlerleme raporu: Proje yürütücüsü ve firma temsilcisi tarafından dört aylık dönemlerde hazırlanıp, dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeleri, ara çıktıları, programdan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, ilgili döneme ait harcamaların listesini ve bu harcamalara ait gider belgelerinin fotokopisini ve benzeri bilgileri içeren, sözleşmede belirlenen tarihlerde Genel Müdürlüğe ve izleyiciye sunulan bilimsel ve mali raporu,m) İzleyici: Desteği başlatılan projedeki ilerlemeleri, dönemsel teknik kazanımları, bilimsel ve mali yönden sözleşmeye aykırı bir hususun olup olmadığını belirli dönemlerde izlemek amacıyla, yüksek öğretim kurumları ve/veya kamu kurumlarından Bakanlık tarafından görevlendirilecek proje konusunda uzman kişi veya kişileri,n) İzleyici raporu: İzleyici tarafından belirli dönemlerde ilerleme raporları, sözleşme ve yerinde yapılan incelemelere göre hazırlanan raporu,o) Kurum: Bakanlar Kurulu kararı ile desteklenmesi uygun bulunan proje hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini,ö) Muhasebe yetkilisi: İlgili kurumun muhasebe yetkilisini,p) Proje başvuru dokümanı: Projenin değerlendirilebilmesi için projenin konusu ve amacı, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği firmanın Ar – Ge altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgiler, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin ticarileştirilmesine yönelik hedef ve stratejilere ilişkin bilgi ile tahmini maliyet formlarını içeren ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen dokümanı,r) Proje değerlendirme heyeti: Ön incelemeden geçen projeleri, bilimsel, teknik ve ekonomik yönden proje değerlendirme formunda belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmek ve desteklenecek projeleri belirlemek üzere ENAR projeleri yönlendirme heyetince görevlendirilen Bakanlığın merkez, bağlı veya ilgili kuruluşlarından iki temsilci, üniversitelerden üç öğretim üyesi olmak üzere proje konusunda uzman en fazla 5, en az 3 kişiden oluşan heyeti,s) Proje ortakları: Projenin gerçekleştirileceği kurumu, proje yürütücüsünü ve firmayı,ş) Proje özel hesabı: Kurum tarafından kamu bankalarından birinde, her proje için ayrı açılacak olan proje hesabını,t) Proje sonuç raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarının, proje ortakları ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki beklenen etkisini gösteren Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak proje ortakları tarafından hazırlanarak sözleşmede belirlenen proje bitiş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Genel Müdürlüğe ve izleyiciye sunulan raporu,u) Proje sonuçlandırma tutanağı: Proje sonuç raporunun Genel Müdürlükçe kabul edilmesi halinde proje ortakları ve Genel Müdürlükçe imzalanan ve formatı Genel Müdürlükçe belirlenen, proje kapsamında satın alınan makine-donanım, sarf malzemeleri ve proje hesabında kalan paranın proje ortakları ve Genel Müdürlük arasındaki paylaşımının belirlendiği belgeyi,ü) Proje sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen projenin, Bakanlık adına Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve firma yetkilisi arasında imzalanan; projenin ve desteğin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, idari, mali ve hukuki hükümler ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,v) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, ilgili yazışmaları yapan, projenin yürütüldüğü kurumda görevli öğretim üyesini,y) Teknoloji geliştirme: Teorik ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmayı,z) Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,aa) Uygulamalı araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırma ve bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yönlendiren araştırmayı,bb) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,cc) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren ürünü,çç) Yardımcı araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, kesin raporda ve/veya diğer yayımlarda yazarlar arasında adı geçecek olan, projenin yürütüldüğü kurumda görevli, yürütücü dışındaki öğretim elemanlarını, en az doktoralı araştırmacıları,ifade eder.”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Desteklenmesine karar verilen ENAR proje bütçesinin azami % 80 i Bakanlıkça, en az % 20 si ise firma tarafından nakdi olarak karşılanır.(2) Projede özel şirketlerden, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından, Avrupa Birliği çerçeve programları ve benzeri uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler ve destek başvuruları proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde sağlanan hibe ve destekler desteğin alındığı gidere yönelik olan harcamalardan düşülerek desteklenmeye esas olan harcama tutarı belirlenir. Belirlenen bu tutar üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlar dahilinde destekleme yapılabilir.”“(4) Proje için ön görülen bütçenin yetersiz kalması halinde ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından uygun görülmesi şartı ile Bakanlık tarafından projeye en fazla proje toplam bütçesinin %10 u kadar ek bütçe verilebilir.”MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 6 – (1) Destekleme süresi en çok iki yıldır. Ancak projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlere uygun olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi şartı ile en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Proje Başvuru, Ön Değerlendirme, Değerlendirme, Destek Başlama Tarihi, Karar, Sözleşme, Teknik ve Mali Kılavuz”MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 7 – (1) Proje önerileri, proje başvuru dokümanında belirtildiği şekilde hazırlanarak kurum ve/veya firma tarafından her yılın en geç 31 Aralık tarihine kadar Genel Müdürlüğe sunulur.”MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Proje başvuru tarihinin uzatılmasıMADDE 8 – (1) Proje önerisi başvuru süresi gerek görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından on beş günden fazla olmamak kaydı ile uzatılabilir.”MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 9 – (1) ENAR programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler, proje ortağı firmanın birinci dönem katkı payını yatırması ve alımların başlaması ile proje sözleşmesinde belirtilen tarih itibari ile başlamış sayılır.”MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Ön değerlendirmeMADDE 10 – (1) Projelerin ön değerlendirilmesi, ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından yapılır ve ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından değerlendirilmeye uygun görülen projeler proje değerlendirme heyeti üyelerine en geç 28 Şubata kadar gönderilir.(2) Kamu menşeili başka bir kaynak tarafından desteklenerek devam eden veya sonuçlandırılmış projelere destek sağlanmaz.(3) Yatırıma ve temel araştırmaya yönelik projeler ile eksik belge içeren projeler değerlendirmeye alınmaz.”MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 11 – (1) ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından değerlendirilmeye sunulan proje önerileri, proje değerlendirme heyeti üyeleri tarafından en geç 31 Marta kadar incelenerek ve Genel Müdürlükçe hazırlanan proje değerlendirme formu yardımı ile değerlendirilir.(2) Proje önerilerindeki konuların farklılığına göre birden fazla proje değerlendirme heyeti kurulabilir. Farklı proje önerilerini farklı proje değerlendirme heyetleri değerlendirebilir.(3) Proje yürütücüsünün ve/veya firma temsilcisinin, proje değerlendirme heyetinin proje ile ilgili sorularını cevaplaması, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklayabilmesi için Genel Müdürlük tarafından değerlendirme panelleri düzenlenebilir.(4) Heyet üyeleri, değerlendirme öncesi proje ortaklarını yerinde inceleyebilir.”MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 12 – (1) Proje değerlendirme paneli sonunda heyet üyeleri, panel sonrası notlarını, gerekçelerini, görüşlerini ve önerilerini içeren değerlendirme formlarını ayrı ayrı hazırlayarak Genel Müdürlüğe teslim eder. ENAR projeleri yönlendirme heyeti en geç 7 Mayısa kadar bu raporları ve destek bütçesini göz önünde bulundurarak en yüksek not ortalamasına sahip projeden en düşük not ortalamasına sahip projeye doğru sıralayarak en düşük geçer not 70 olacak şekilde desteklenmesi önerilecek projeleri belirleyip Genel Müdür imzası ile Bakan onayına sunar. Bakan onayı alan projeler topluca Bakanlar Kuruluna sunulur.”MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Sözleşme, teknik ve mali kılavuzMADDE 13 – (1) Desteklenmesine karar verilen ENAR projelerinin Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilmesinden sonra en geç 6 ay içinde firma veya proje yürütücüsü tarafından proje ortağı üniversite, proje yürütücüsü, proje ekibi ve benzeri eksiklikler tamamlanarak proje sözleşmesi imzalanır. Aksi takdirde proje iptal edilmiş sayılır.(2) Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 4 ay içinde herhangi bir gerekçe bildirilmeksizin proje ortaklarınca yatırılması gereken dönem ödemesinin yatırılmaması halinde herhangi bir bildirim yapılmadan proje sözleşmesi fesih edilmiş sayılır.(3) Sözleşme eki; ENAR proje başvuru dokümanını, proje yürütücüsü-proje ortağı firma arasında imzalanan makine-donanım paylaşım anlaşmasını, proje yürütücüsü-proje ortağı firma arasında imzalanan fikri ve sınaî mülkiyet hakları paylaşım anlaşmasını ve diğer gerekli hususları kapsar.(4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kurallar ve desteğin mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak teknik ve mali kılavuz ile belirlenir.”MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 14 – (1) Projeyi yürütecek olan kurum tarafından, kamu bankalarından birinde ENAR projesi için proje özel hesabı açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine, proje özel hesabını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan proje özel hesabından yapılır.(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra proje sözleşmesinde belirlenen dönemler itibariyle ve ilgili dönemde öngörülen destek tutarı firma katkı payının yatırılmasından sonra Genel Müdürlük tarafından proje özel hesabına yatırılır. Sonraki ödemeler de sözleşmede belirtilen şekilde firma katkı payının yatırılmasından sonra proje özel hesabına aktarılır.(3) Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin harcamalar proje bazında emanet hesaplarda Genel Müdürlük tarafından izlenir.”MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Sözleşmede öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara, vakıf üniversitelerinde ise kendi alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.”“(3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç iki işgünü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.(4) Proje özel hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, kurum gelir gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.(5) Kurum tarafından, proje giderleri için, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle muhasebe kayıtları tutulur.”MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler Genel Müdürlük adına ENAR proje adı ve kod numarası belirtilerek düzenlenir. Kurum tarafından gerekli görüldüğünde kurum adına da düzenlenebilir.”“(3) Projenin yürütülmesi sırasında, sözleşmenin eki olan, proje dokümanlarında yer alan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.(4) Kurum tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelere dayandırılması esas olup bunun dışında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.”MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 18 – (1) Projenin niteliğine göre en fazla 4 ay süreyi aşmamak üzere, sözleşmede belirtilen dönemlerde Genel Müdürlük tarafından belirlenen formatta hazırlanan ilerleme raporu proje yürütücüsü ve firma tarafından imzalanarak Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda izleyiciye teslim edilir.”MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 19 – (1) Projenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından, proje başlangıç tarihinden itibaren yılda bir defadan az olmamak üzere, gerekli görülen zamanlarda izleyici veya izleyiciler görevlendirebilir. İzleyici izleme raporunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar. İzleme raporu ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından incelenerek varsa giderilmesi gereken hususlar kuruma ve/veya proje yürütücüsüne bildirilir.”MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 20 – (1) Proje yürütücüsü projede yapılacak; proje kapsamının daraltılması, genişletilmesi, proje önerisinde öngörülemeyen makine-donanım, yazılım gibi kalemlerdeki değişiklikler, proje personelinde meydana gelecek değişiklikler gibi projenin kapsamını, süresini, bütçesini ve idari yapısını değiştirecek konular ile proje süresi içerisinde alınan donanımın proje süresince çok zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin proje bütçesinden karşılanması ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir. Değişiklikler ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından karara bağlanır.(2) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin niteliğinin değiştirilmemesi kaydıyla, proje bütçesinde yer alan bütçe kalemlerinde öngörülen tutarların yetersiz kalması durumunda, bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir.(3) Aktarma talebi proje yürütücüsü tarafından Genel Müdürlüğe yapılır. ENAR projeleri yönlendirme heyetinin uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile aktarma gerçekleştirilir.(4) Ana kalem başlığı altında yer alan alt kalemler arasında onay alınmaksızın aktarma yapılabilir.(5) Makine donanım, sarf malzemesi ve hizmet alımı kalemlerinden seyahat harcamaları kalemine ve personel kaleminden diğer kalemlere aktarma yapılamaz.”MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) İzleme raporlarının incelenmesi sonucunda; sözleşmeye aykırı hususların tespit edildiği, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından geçici olarak durdurulabilir ve/veya iptal edilebilir.(2) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, kurumun başvurusu üzerine ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.”“(4) Geçici durdurma süresi içerisinde ENAR projeleri yönlendirme heyetince yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa proje desteğine devam edilebilir.(5) Geçici durdurma süresi en fazla altı aydır. Bu süre sonuna kadar durdurma sebepleri ortadan kalkmaz ise Sözleşme ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından feshedilir.(6) Durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde, 6 aylık süre beklenilmeden, sözleşmenin ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından feshedilmesine karar verilebilir.(7) Genel Müdürlük ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir. Geçen süre proje süresine ilave edilir.”MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Proje değerlendirmesi, izlenmesi ve proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemelerMADDE 22 – (1) Proje değerlendirme heyeti toplantılarında görev alacak yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilebilir ve ücretleri bu madde kapsamında bulunan tutar geçilmemek üzere Genel Müdürlük tarafından ödenir.(2) Ankara dışından katılan proje değerlendirme heyeti üyelerinin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.(3) Desteklenmesi uygun bulunan ENAR projelerinin dört aylık dönemlerde dönemsel teknik kazanımlar, faaliyet gerçekleşmeleri, projedeki ilerleme, gerçekleşen veya öngörülen sapmaların proje gelişimine etkisi ve alınması gerekli önlemlere ilişkin izlemenin yapılması için görevlendirilen izleyicilere de birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre ödeme yapılır.(4) Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde belirlenen tutar geçilmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar proje bütçesinden aylık ücret olarak ödenebilir.(5) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde, proje kapsamında proje personeli ve/veya Genel Müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre proje bütçesinden ödenir.”MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 23 – (1) Sözleşmede yer alan, personel ücreti, hizmet alımı, proje personeli ve/veya Genel Müdürlük personelinin proje kapsamındaki harcırah ve seyahat giderleri, makine-donanım, prototip kalıp, yazılım lisansı, sarf malzemesi, laboratuvar test ve analiz raporları, mevcut bir cihazın iyileştirilmesi için yapılan harcamalar, gümrük masrafları, güvenlik tedbirleri ile ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak desteklenir.”MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 24 – (1) Sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım, harcırah ve konaklama dışındaki kongre, fuar, seminer katılım ücretleri gibi giderler, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stant, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri ve sözleşme imzalanmadan önce yapılan giderler desteklenmez.”MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Firma, kurum ile imzalanan protokol çerçevesinde projenin yürütülmesinden, izlenmesinden, proje sonuçlarının ticarileştirilmesinden, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, firma katkısına ait dekontun bir nüshasını elektronik ortamda veya yazı ekinde Genel Müdürlüğe göndermekten,(2) Kurum, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, proje hesabına yatırılan katkı ve destek miktarlarının takibinden ve oluşabilecek problemlerin çözümünden, Genel Müdürlüğe gerekli bilgi akışının sağlanmasından, gerekli satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden, proje bütçesinde yer almayan alımların yapılmamasından, Genel Müdürlükçe uygun görülen değişikliklerin uygulanmasından, sözleşmede ve proje sonuçlandırma tutanağında belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,”“(5) Genel Müdürlük, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından,”MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Projede görev alanlar tarafından; tüm bilgi ve belgeler ticari gizli bilgi olarak kabul edilip, proje ortaklarının ve Genel Müdürlüğün izni alınmadan üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.(2) Proje değerlendirme heyeti üyelerinden ve izleyicilerden gizliliğe uyulması konusunda taahhütname alınır.”MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 27 – (1) Proje yürütücüsü, Genel Müdürlük desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.(2) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, kurum ve firma arasında yapılacak anlaşma uyarınca Genel Müdürlük onayı alınarak proje ortaklarına devredilebilir.(3) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptali veya sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, proje kapsamında, Genel Müdürlük desteği ile alınan makine donanımının mülkiyetinin devredilmesi veya başka ortaklarla projenin devam etmesi konusunda tasarruf yetkisi Genel Müdürlüğündür. Proje ortakları hiçbir hak talep edemez.(4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde durdurulması, iptal edilmesi veya sonuçlandırılması durumunda, proje özel hesabında kalan tutar, varsa birikmiş faizi ile birlikte Bakanlık ve proje ortaklarının banka hesabına projeye yapmış oldukları katkı oranında iade edilir.(5) Genel Müdürlük tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, proje sözleşmesinin eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.(6) Projenin sonuç raporunun Genel Müdürlükçe kabul edilmesi halinde Genel Müdürlüğün belirlediği formatta hazırlanan proje sonuçlandırma tutanağının proje ortakları ve Genel Müdür tarafından imzalanması ile proje sonuçlandırılmış sayılır.”MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından, ihtiyaç duyulan konularda konferans, panel gibi aktiviteler düzenlenebilir ve giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.”MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında amaca uygun olarak tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından yapılır.”MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 31 – (1) Proje değerlendirme heyeti ve izleyiciler, kendi çalıştıkları üniversite, kuruluş veya firmadan gelen proje önerilerini değerlendiremez.(2) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz, alınması halinde bunlara ait bedeller ödenmez.(3) Bir projeye ek süre verilmesi durumunda, ek bütçe talebi ve ek süre için personel ödemesi yapılamaz.(4) Dönemsel firma katkısı yatırılmadan proje hesabından söz konusu döneme ait harcama yapılamaz.(5) Herhangi bir değişiklikle ilgili Genel Müdürlük onayı alınmadan değişiklik konusu ile ilgili işlem yapılamaz. Genel Müdürlük onayı alınmaksızın yapılan işlemler hakkında uygulanacak karar ENAR projeleri yönlendirme heyeti tarafından verilir.”MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kanun kapsamında denetlenir.”MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir.“2013 yılı proje başvurularıGEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013 yılı proje başvuruları 31 Aralık 2012 tarihi yerine Genel Müdürlük tarafından ilan edilen tarihe kadar yapılır. Yönetmelikte söz konusu olan proje süreci ile ilgili diğer tarihlerinde oluşan gecikme süresi kadar ötelenir.”MADDE 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür


Bu haber toplam 2284 defa okundu


YAZARLAR