Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Torba Kanun Tasarısı'nın 5. Bölümü Kabul Edildi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Torba Kanun Tasarısı'nın 5. Bölümü Kabul Edildi

Torba Kanun Tasarısı'nın 5. Bölümü Kabul Edildi
"Torba Kanun Tasarısı"nın 5. bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
17.08.2014 / 13:01

Enerjimagazin-"Torba Kanun Tasarısı"nın 102 ve 126. maddelerini kapsayan 5. bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Torba Kanun Tasarısının görüşmeleri, Meclis'in tatile girmesi nedeniyle yeni yasama yılına kaldı.


Ak Parti Grup Başkanvekilleri, Genel Kurul’da 6 bölümlük Torba Tasarı’nın beşinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürerken muhalefet yöneticilerine “Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girmesi” teklifini getirdiler. İktidar ile muhalefet arasında varılan ilk uzlaşmada tasarının beşinci bölümünü oluşturan 126’ıncı maddeye kadarki görüşmelere devam edilmesi, son bölümde ara verilmesi benimsendi.


AK Parti, bu karardan iki gün önce Meclis’in 22 Ağustos saat 24.00’e kadar kesintisiz çalışması konusunda Genel Kurul kararı aldırmıştı. 1 Ekim’e kadar tatil kararı üzerine Meclis bu tarihe kadar sadece özel oturumlar için toplanacak. Meclis Başkanlığı’nın çağrısı üzerine 28 Ağustos’ta yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yemin töreni yapılacak. Daha sonra Başbakanlık görevini devralacak milletvekilinin kuracağı yeni kabine Genel Kurul’a sunulacak. Genel Kurul’da daha sonra hükümet programının sunumu ve güven oylaması gerçekleştirilecek. İçtüzükte öngörülen takvim uyarınca tüm bu işlemlerin 5-6 Eylül’e kadar tamamlanması bekleniyor. 148 Maddelik Torba Tasarı’nın son bölümünde kalan 22 madde de Ekim ayında bütçe görüşmelerinden önce gündeme alınarak sonuçlandırılacak.


Bu arada, TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'den önce cumhurbaşkanının yemin etmesi için 28 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

TBMM’de kabul edilen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarının 102 ve 126. maddelerini kapsayan 5. bölümünde kabul edilen düzenlemeler şöyle:

Maliklerinin, mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilecek.


Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi halinde taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmayacak. Taşınmaz sahiplerine, bu işlemler nedeniyle kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret ödenmeyecek. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınamayacak.

Geri alma hakkının kullanılabilmesi için 5 yıl ve 5 yılın sonunu takip eden 1 yıl içinde, eski malikleri veya mirasçıları, kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla idareden herhangi bir nedenle hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek, dava açamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemi nedeniyle kamulaştırılan taşınmaz malların eski malikleri ya da mirasçıları tarafından söz konusu taşınmaz malların geri alınması, bedel ya da tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanacak.

Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü kadrolarına, kanunun yayımından itibaren bir yıl süreyle düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, başbakanlıkça naklen atanabilecek.

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacak.


Bandrol Ücretleri

Bandrol ücretleri gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil olunacak ve yapılan aylık tahsilat toplamı, en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT'ye intikal ettirilecek.

TRT, ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payıyla ilgili olarak, firmalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilecek; ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına ve satışına izin verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilecek.

Bu yükümlülüklere uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında genel müdürlükçe 5 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecek.

İmalatçı ya da ithalatçı firmalar, bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri belirtilen sürenin sonunda yapmak isterlerse, bandroller teminat mektubu karşılığı verilecek.

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde değerlendirilmesi ve oluşacak farkın SGK tarafından ödenmesiyle ilgili intibak süresi 6 aydan bir yıla uzatılıyor.

Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali ve disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir raporla tespit edilecek. Bu kapsamda mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenecek. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.


Araştırmacılar 30 Gün İçerisinde Atanacak

Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.

Araştırmacı kadrosuna atananların atama işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içinde yapılacak.

Televizyonda yayınlanan programlarda tütün ürünlerinin kullanılamayacağı hükmünün ihlal edilmesi halinde, yayın yapan kuruluşa; ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilecek. Bu miktar 10 bin liradan az olmayacak.

Mera Kanunu'na veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; Bakanlar Kurulu'nca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen yerler, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen devir yöntemine göre, değer tespiti işlemleri; bakanlık tarafından görevlendirilecek bir daire başkanının başkanlığında gümrük ve ticaret uzmanı, mali hizmetler uzmanı, mühendis ve gümrük müdürü olmak üzere 5 asil, 5 yedek üyeden oluşan değer tespit komisyonunca yapılacak.

Bu kanun uyarınca oluşturulan komisyonlar eksiksiz toplanacak. Kararlar çoğunlukla alınacak ve kararlarda çekimser kalınamayacak. Devir işlemi gerçekleştirilen gümrük kapıları veya lojistik merkezleri, devir süresi sonunda aynı usullerle yeniden devredilebilecek.


Belediyenin Kurduğu Şirkete Dağıtım Lisansı Verilecek

Doğalgaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilen şehirlerde, 3 defa dağıtım lisansı ihalesine çıkıldığı halde istekli çıkmaması durumunda, ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından kurulacak anonim şirkete dağıtım lisansı verilecek ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alacak.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları yatırım programlarında yer alan projelerinin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından, Türkiye'nin borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, karşılıksız tahsis etmeye, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu kapsamda, sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis edilen tutarları geçmemek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Doğal inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın, mıhlanmamış veya takılmamış elmaslar, elmaslar hariç kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar, sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, tabii veya sentesit, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları, tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşlayar, Özel Tüketim Vergisi kapsamından çıkarıldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecek.

Havalimanı inşaatı ve işletmesi şirketlerinin yurtdışı ihalelere DHMİ ile katılmasını sağlamak için DHMİ'nin sermaye yapısını artıracak düzenlemelere gidildi. Buna göre, DHMİ'nin yaptırdığı tesislere ait maliyet bedelleri, söz konusu tesislerin bedelsiz olarak devralınması şartıyla DHMİ sermayesine ilave edilecek.

Maliyet bedelleri ile kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacak. Hesaplanan amortismanlar, kazancın tespitinde "kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınacak. DHMİ'nin sermayesinin artırılmasından doğan kazançlar kurumlar vergisinden, bununla ilgili işlemler de her türlü vergi ve harçtan istisna olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az 3 yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibariyle fiilen bu kadrolardan birinde bulunmaları şartıyla devlet gelir uzmanı kadrosuna atanabilecek.


Belediyelerin aleyhine açılan icra takip davalarında tüm taşınır ve taşınmaz mal ve hesaplarına el konulamayacak, sadece gösterilen mal üzerinde haciz uygulanabilecek. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamayacak.

Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemeyecek.

Bu haber toplam 3903 defa okundu


YAZARLAR